هفت نوع دروغ در کودکان
07 اردیبهشت 1399

هفت نوع دروغ در کودکان

۱.دروغ بازی: دروغی که در آن کودک حوادث تخیلی را به دیگران می باوراند.

۲.دروغ مبهم: دروغی که  ناشی از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات بنا بر پیشنهاد فرد دیگری صورت می گیرد.

۳.دروغ پوچ: دروغی که برای جلب توجه دیگران بخصوص والدین صورت می گیرد.

۴.دروغ انتقام جویانه: دروغی که ناشی از ناراحتی کودک است.

۵.دروغ محدود: کودک به خاطر ترس از قوانین سفت و سخت والدین یا تنبیه بدنی این کار را انجام می دهد.

۶.دروغ خودخواهانه: دروغی حساب شده است که برای فریب دادن دیگران و رسیدن به خواسته خود صورت می گیرد.

۷.دروغ وفادارانه: کودک از این دروغ به منظور حفظ و مراقبت از فردی که دوست دارد استفاده می کند.

 

نسرین سجادی

کارشناس ارشد روانشناسی کودک

telegram whatsapp